தமிழர் திருநாள் - பலெர்மோ இத்தாலி

January 24, 2016

இத்தாலியில் தமிழர் திருநாள் தமிழர் கலைபண்பாட்டுக் கழகத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இணைப்பு: 
நம்மவர் நிகழ்வு